سوابق مهم اجرایی اعضای هیات مدیران

 

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی

سوابق مهم اجرایی

سید جواد میر

رئیس هیات مدیران دکترای اقتصاد

 

عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

رئیس هیات مدیران و مدیر عامل صندوق بازنشستگان کارکنان جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و همکاریهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد سازندگی

مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه

 

رحمن محمدی

نایب رئیس هیات مدیران دکتری مدیریت دولتی

 

عضو موظف هیات مدیران و معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

محمد حسن مجتهدی عضو هیات مدیران فوق لیسانس بازرگانی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته و گلوکز

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت اکسدانه

 

بهراد زندیه عضو هیات مدیران دکترای حرفه ای دامپزشکی

 

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شاهرود

عضو هیئت مدیره سازمان کشتارگاه های صنعتی تبریز

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت مرغک

 

هادی ثامتی

عضو هیات مدیران لیسانس حسابداری

 

رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 

 

مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی