سوابق مهم اجرایی اعضای هیات مدیران

 

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی

سوابق مهم اجرایی

سید جواد میر

رئیس هیات مدیران دکترای اقتصاد

 

عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

رئیس هیئت مدیران و مدیر عامل صندوق بازنشستگان کارکنان جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و همکاری های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد سازندگی

مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه

 

احمد شریعتی

نایب رئیس هیات مدیران دکتری دامپزشکی

 

عضو موظف هیئت مدیران،سرپرست اداره کل دامپزشکی استان  و ریاست شورای نظام دامپزشکی

 

محمد حسن مجتهدی عضو هیات مدیران فوق لیسانس بازرگانی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته و گلوکز

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت اکسدانه

 

حمید نخودچی عضو هیات مدیران دکترای حرفه ای دامپزشکی

 

مسئول فنی بهداشتی در واحدهای و تولیدی طیور و دامپزشک 

رضا نصیری

عضو هیات مدیران فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 

کارشناس ارشد شرکت زربال

 

 

مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی