سوابق مهم اجرایی اعضای هیات مدیران

 

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی

سوابق مهم اجرایی

محمد حسن مجتهدی

رئیس هیات مدیران

فوق لیسانس

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیران شرکت نشاسته گلوکز

مدیر عامل و رئیس هیات مدیران شرکت اکسدانه

 

رحمن محمدی

نایب رئیس هیات مدیران فوق لیسانس

 

عضو موظف هیات مدیران و معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

سید جواد میر عضو هیات مدیران دکترا

 

عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

رئیس هیات مدیران و مدیر عامل صندوق بازنشستگان کارکنان جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و همکاریهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد سازندگی

مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه

 

حمیدرضا گندمی ثانی عضو هیات مدیران دکترا

 

دامپزشک ارشد شرکتهای گوشتی، مادر، اجداد و مشارکتهای زربال

رئیس خدمات مشتریان شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

مسئول فنی شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

مدیر بازرگانی شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

دامپزشک ارشد شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

 

هادی ثامتی

عضو هیات مدیران لیسانس حسابداری

 

رئیس حسابداری و مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 

 

مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی