آموزش

لینک های آموزشی در این صفحه قرار خواهد گرفت

1- دریافت فیلم های آموزش کاربری نرم افزار اتوماسیون چارگون نسخه 5 (زاگرس). از اینجا یا اینجا دریافت و مشاهده فرمایید.