محصولات

جوجه یکروزه گوشتی


مراکز تولید این محصول در منطقه کرمان با ظرفیت ۲۰۰ هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی و در منطقه چگنی شهرستان خرم آباد با ظرفیت ۱۰۰هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی و در منطقه ساری با ظرفیت ۱۱۳هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی است

مرغ کامل بسته بندی


مراکز تولید این محصول در منطقه کرمان با ظرفیت ۲۰۰ هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی و در منطقه چگنی شهرستان خرم آباد با ظرفیت ۱۰۰هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی و در منطقه ساری با ظرفیت ۱۱۳هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی است