1. ساخت جیره غذایی استاندارد براساس نیازهای تعریف شده در دفترچه راهنمای نژاد Hyline و با اندازه مناسب ذرات.
  2. استفاده از دان کامل از بدو ورود جوجه و پرهیز از مصرف آرد ذرت تنها یا اعمال گرسنگی.
  3. پاشیدن دان روی کاغذ کف قفس یا مقوای کف بستردر ساعات اولیه ورود جوجه و همزمان با آن پرکردن ظروف دانخوری با سطح مناسب دان.
  4. قرارداشتن دان بصورت همیشگی و آزاد در اختیار گله.
  5. تغییرجیره های غذایی براساس وزن بدن پرنده در دوران پرورش و میزان مصرف دان و درصد تولیدتخم مرغ در دوران تولید (مراجعه به دفترچه راهنمای Hyline ).

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه