اطلاعات و سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیران و کمیته های تخصصی مجموعه

 

 

اعضاء هیأت مدیران

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیران شناسه ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی

شرکت دیزباد (سهامی خاص)

10380293780 سید جواد میر 0040635694 رئیس هیئت مدیران غیر موظف دکتری اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) 10100921903 احمد شریعتی 0901608246 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیران موظف دکتری دامپزشکی

سازمان اقتصادی کوثر

14006852814 عبدالحسین صفائیان 5539355768 عضو هیئت مدیران موظف کارشناس حسابداری

شرکت مرغک (سهامی خاص)

10100156321 حمید نخودچی 0872316548 عضو هیئت مدیران غیر موظف دکتری حرفه ای دامپزشکی
شرکت عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) 10101202346 رضا نصیری 2130091083 عضو هیئت مدیران غیر موظف فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

 

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
دکتر احمد شریعتی 0901608246 دکتری دامپزشکی

 

 

 

سوابق مهم اجرایی اعضای هیات مدیران

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی

سوابق مهم اجرایی

سید جواد میر

رئیس هیات مدیران دکترای اقتصاد

 

عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

رئیس هیئت مدیران و مدیر عامل صندوق بازنشستگان کارکنان جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و همکاری های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مشاور وزیر و مدیر کل امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد سازندگی

مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه

 

احمد شریعتی

نایب رئیس هیات مدیران دکتری دامپزشکی

 

عضو موظف هیئت مدیران،سرپرست اداره کل دامپزشکی استان و ریاست شورای نظام دامپزشکی 

 

عبدالحسین صفائیان عضو هیات مدیران کارشناس حسابداری

ذيحساب و معاون مالي اداري دانشگاه امام حسين به مدت 8 سال - مدير عامل شرکت کارن در سالهاي 1390 لغايت 1394 - مسئول مميزي شرکت اقتصاد مجد در سالهاي 1396 لغايت 1398

 

حمید نخودچی عضو هیات مدیران دکترای حرفه ای دامپزشکی

مسئول فنی بهداشتی در واحدهای و تولیدی طیور و دامپزشک 

رضا نصیری

عضو هیات مدیران فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

کارشناس ارشد شرکت زربال

 

 

 

پرداختی ها به اعضای هیأت مدیران - میلیون ریال

سال مالی منتهی به 1402/09/30

اعضای هیات مدیره نام نماینده اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف حقوق و مزایا حق حضور در جلسات پاداش مجمع سایر دریافتی ها جمع حقوق و مزایای ناخالص بیمه و مالیات مکسوره جمع خالص دریافتی ها
سید جواد میر مرغ مادر دیزباد (سهامی عام) غیرموظف 0 390 0 0 390 39 351
احمد شریعتی سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) موظف 4،968 0 0 0 4،968 0 4،968
محمدحسن مجتهدی  سازمان اقتصادی کوثر موظف 4،085 0 0 0 4،085 0 4،085
عبدالحسین صفائیان سازمان اقتصادی کوثر موظف 327 0 0 0 327 0 327
حمید نخودچی مرغک (سهامی خاص) غیر موظف 0 390 0 0 390 39 351
رضا نصیری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) غیر موظف 0 375 0 0 375 37 337
رحمن محمدی سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) موظف 1،300 0 0 0 1،300 238 1،062

 

 

 

 

اعضای کمیته های تخصصی
 

کمیته ریسک و بحران

 1  رئیس کمیته حمید نخودچی (عضو غیر موظف هیأت مدیران)
2 دبیر کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (معاون بازرگانی)
3 عضو کمیته مرتضی پاک نیا (معاون اداری و مالی)
4 عضو کمیته علی سعیدی (معاون تولید)
5 عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
6 عضو کمیته الهام داداشی (مدیر فروش)
7 عضو کمیته کامبیز خانی (رئیس خدمات مشتریان)

 

کمیته حسابرسی داخلی

 1  رئیس کمیته رضا نصیری (عضو غیرموظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته احمدرضا امین ناصری (مدیر حسابرسی داخلی)
 3  عضو کمیته اکبر دلیریان (عضو مستقل)
 4  عضو کمیته بلال محمدزاده (عضو مستقل)

 

کمیته جذب و انتصابات

  رئیس کمیته سید جواد میر (عضو غیرموظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته محسن سپهری (مدیر اداری)
 3  عضو کمیته مرتضی پاک نیا (معاون مالی و اداری)
 4  عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
 5  عضو کمیته سید محمد میرعظیم زاده موسوی (مدیر حوزه مدیرعامل)

 

کمیته بهره وری

 1  رئیس کمیته عبدالحسین صفائیان (عضو موظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته محسن سپهری (مدیر اداری)
 3  عضو کمیته حمیدرضا باقرشاه (مدیر تولید دان)
 4  عضو کمیته حسین قاسمی (مدیر دامپزشکی)
 5  عضو کمیته مهدی خاکسار (مدیر تولید)
 6  عضو کمیته کامبیز خانی (رئیس خدمات مشتریان)
 7  عضو کمیته ... (مشاور شرکت)

 

کمیته زنجیره تولید گوشت مرغ

 1  رئیس کمیته سیدجواد میر (عضو غیر موظف هیأت مدیران)
2 دبیر کمیته الهام داداشی (مدیر فروش)
3 عضو کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (قائم مقام معاون تولید و مدیر گوشتی)
4 عضو کمیته علی سعیدی (معاون تولید)
5 عضو کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (معاون بازرگانی و زنجیره ها)
6 عضو کمیته ..... (مدیر مالی)
7 عضو کمیته عبدالحسین صفائیان (عضو موظف هیأت مدیران)
 8  عضو کمیته الهه کیانپور (کارشناس فروش)

 

کمیته تعالی و پایش

 1  رئیس کمیته احمد شریعتی (مدیرعامل)
2 دبیر کمیته .... (معاون طرح و توسعه)
3 عضو کمیته سید محمد میرعظیم زاده موسوی (مدیر حوزه مدیرعامل)
4 عضو کمیته محسن سپهری (مدیر اداری)
5 عضو کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (قائم مقام معاون تولید و مدیر گوشتی)
6 عضو کمیته کامبیز خانی (رئیس خدمات مشتریان)
7 عضو کمیته الهام تیمورنژاد (سرپرست اداره بازرسی کنترل کیفیت و مسئول آزمایشگاه آنالیز)

 

کمیسیون معاملات

 1  رئیس کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (معاون بازرگانی و زنجیره ها)
2 دبیر کمیته سید حسین حسینی (سرپرست بازرگانی)
3 عضو کمیته الهام داداشی (مدیر فروش)
4 عضو کمیته .... (معاون طرح و توسعه)
5 عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
6 عضو کمیته سید محمد میرعظیم زاده موسوی (مدیر حوزه مدیرعامل)
7 عضو کمیته مرتضی پاک نیا (معاون مالی و اداری)
 8  عضو کمیته علی سعیدی (معاون تولید)
 9  عضو کمیته .... (مشاور شرکت)

 

 

کمیته سرمایه گذاری

  رئیس کمیته رضا نصیری (عضو غیر موظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته .... (معاون طرح و توسعه)
 3  عضو کمیته .... (مشاور شرکت)
 4  عضو کمیته الهه کیانپور (کارشناس فروش)
 5  عضو کمیته ..... (مدیر مالی)

 

کمیته مدیریت تعارض منافع و اخلاق (مشتمل بر کمیته انضباط کار)

 1  رئیس کمیته عبدالحسین صفائیان (عضو موظف هیأت مدیران)
2 دبیر کمیته مرتضی پاک نیا (معاون مالی و اداری)
3 عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
4 عضو کمیته پارمیدا رئوف (نماینده بانوان از جامعه هدف)
5 عضو کمیته ندا بیک ویردی (نماینده مدیرعامل)
6 عضو کمیته شاهین محمدی (نماینده سرپرستان)
7 عضو کمیته حسین معصومی (نماینده کارگران)

 

 

 

اقدامات انجام شده در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی:

 

1- نظام راهبری شرکت

1-2- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سوابق کاری تاریخ عضویت 

تاریخ خاتمه

رضا نصیری رئیس کمیته فوق لیسانس کارشناس ارشد حسابداری شرکت اجداد زربال 1401/02/01 تاکنون
اکبر دلیران عضو کمیته دکترا مدیر امور مجامع سازمان اقتصادی کوثر - مدیر مالی شرکت بهستان پخش 1397/12/25 تاکنون
محمدعلی بیداری عضو کمیته دکترا عضو هیأت علمی دانشگاه - کارشناس رسمی دادگستری و مدیر امور مالی حسابرس اداره کل بانک سپه 1399/08/24 تاکنون
شهرام گیلانی معاونت مالی و اداری فوق لیسانس دارای 20 سال سابقه مالی ، اداری و حسابرسی  کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران 1397/12/25 تاکنون

 

 

1-2-1- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
 • پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره،مدیر عامل و مدیران اجرایی
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط و مشابه و غیر مربوط
 • بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین بر اساس ظوابط طرح طبقه بندی مشاغل
 • بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ظوابط این دستور العمل
 • بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی،کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
 • ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
 • بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه های استخدامی
 • هم ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل
 • پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت
 • پیشنهاد نامزدهایی برای برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره

بررسی و احزار شرایط مقرر برای نامزدی های هیات مدیره ، ازجمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزد ها