امور سهام

 

 امور سهام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

       021-66930521   داخلی 143

 

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99/09/30 (حسابرسی شده) (مندرج در سامانه کدال)

گزارش کنترل های داخلی 12ماهه منتهي به 99/09/30 (مندرج در سامانه کدال)

صورتهای مالی دوره 3ماهه منتهی به 1399/12/30 (مندرج در سامانه کدال)

گزارش فعالیت هیات مدیره به تاریخ1399/09/30 (دریافت)

صورت های مالی به تاریخ  98/09/30 (مندرج در سامانه کدال)

گزارش فعاليت هيات مديره 12 ماهه منتهي به 30 آذر 1398 (مندرج در سامانه کدال)

گزارش کنترل های داخلی ماهه منتهي به 30 آذر 1398 (مندرج در سامانه کدال)

گزارش فعالیت هیات مدیره به تاریخ1399/09/30 دریافت