فروش مرغ مادر گوشتی (پایان دوره)

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد مرغ پایان دوره گله آرین فارم 4 ماهان واقع در استان کرمان خود را به تعداد حدود

56000 هزار قطعه (حدود 248 تن) از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت

شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09931554130 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا

تاریخ 11/04/1403 تا ساعت 14 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضورا به آدرس

شرکت ارسال نمایند .

 

اشتراک گذاری این مطلب