لینک ها

1- لینک حضور در جلسات ماهان

1- برای حضور در جلسات، از این لینک و یا کد fvdtanwgmp در نرم افزار Google Meet استفاده نمایید. 

 

2- اتوماسیون اداری (چارگون)

جهت ورود به سامانه اتوماسیون اداری، از این لینک استفاده نمایید.

 

 

 

3- سامانه راهکاران (همکاران سیستم)

جهت ورود به سامانه راهکاران، از این لینک استفاده نمایید.

 

                                                       

 

4- کارتابل حضور و غیاب آنلاین کارکنان

جهت ورود به سامانه حضور و غیاب آنلاین کارکنان، از این لینک استفاده نمایید.