لینک ها

1- لینک حضور در جلسات ماهان

1- برای حضور در جلسات، از این لینک و یا کد fvdtanwgmp در نرم افزار Google Meet استفاده نمایید. 

 

2- اتوماسیون اداری چارگون

برای استفاده از اتوماسیون اداری چارگون از لینک های زیر استفاده نمایید.

1- این لینک (داخل مجموعه ماهان)

2- این لینک (سایر نقاط - سرور اول)

3- این لینک (سایر نقاط - سرور دوم

 

 

3- دسترسی به سامانه های راهکاران از مجموعه همکاران سیستم

برای استفاده از راهکاران از این لینک (سرول اول) یا این لینک (سرور دوم) استفاده نمایید.

                                                       

 

4- کارتابل حضور و غیاب آنلاین کارکنان

1- این لینک (داخل مجموعه ماهان)

2- این لینک (سایر نقاط - سرور اول)

3- این لینک (سایر نقاط - سرور دوم)