مشارکت شرکت مرغ اجداد دیزباد و شرکت مرغ ماهان در جوجه ریزی سویه آرین

مشارکت شرکت مرغ اجداد دیزباد و شرکت مرغ ماهان در جوجه ریزی سویه آرین

به گزارش روابط عمومی در راستای هم افزایی و تعامل شرکت های هم گروه هلدینگ کشاورزی کوثر، شرکت مرغ اجداد دیزباد و شرکت مرغ ماهان اقدام به عقد قرارداد مشارکت و جوجه ریزی مرغ مادر سویه آرین به تعداد ۶۷ هزار قطعه در فارم 4 شرکت مرغ ماهان در استان کرمان نمودند.