اعضاء هیات مدیران و کمیته های تخصصی

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیران شناسه ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی

شرکت دیزباد (سهامی خاص)

10380293780 سید جواد میر 0040635694 رئیس هیئت مدیران غیر موظف دکتری اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) 10100921903 احمد شریعتی 0901608246 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیران موظف دکتری دامپزشکی

سازمان اقتصادی کوثر

14006852814 محمد حسن مجتهدی 0046614745 عضو هیئت مدیران موظف فوق لیسانس بازرگانی

شرکت مرغک (سهامی خاص)

10100156321 حمید نخودچی 0872316548 عضو هیئت مدیران غیر موظف دکتری حرفه ای دامپزشکی
شرکت عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) 10101202346 رضا نصیری 2130091083 عضو هیئت مدیران غیر موظف فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

 

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
دکتر احمد شریعتی 0901608246 دکتری دامپزشکی

 

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران

 

 

کمیته ریسک
حمید نخودچی
شهرام گیلانی
علی نیکوگفتار لعلی

 

کمیته جذب و انتصابات
سید جواد میر
رضا نصیری
احسان عسگری
شهرام گیلانی
سید محمد میر عظیم زاده موسوی

 

پرداختی ها به اعضای هیات مدیران - میلیون ریال

سال مالی منتهی به  1401/09/30

   حقوق و مزایا و پاداش   حق حضور  بیمه و مالیات    خالص پرداختی  
رحمن محمدی-مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیران   5.207.583.601   786.937.958 4.420.645.643
 محمدحسن مجتهدی-عضو موظف هیئت مدیران  4.511.682.700 0  0 4.511.682.700
 سیدجواد میر-عضو غیرموظف هیئت مدیران - حق حضور   31.352.000 203.760.000 49.277.000 154.483.000
حمیدرضا نخودچی-عضو غیر موظف هیئت مدیران 0 95.760.000 9.360.000 86.400.000
رضا نصیری-عضور غیر موظف هیئت مدیران 0 95.760.000 9.360.000 86.400.000