اعضاء هیات مدیران و کمیته های تخصصی

 

 

 

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیران شناسه ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی

شرکت دیزباد (سهامی خاص)

10380293780 سید جواد میر 0040635694 رئیس هیات مدیران غیر موظف دکترای اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) 10100921903 رحمن محمدی 0051595710 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیران موظف فوق لیسانس مدیریت صنعتی

سازمان اقتصادی کوثر

14006852814 محمد حسن مجتهدی 0046614745 عضو هیات مدیران موظف فوق لیسانس بازرگانی

شرکت مرغک (سهامی خاص)

10100156321 بهراد زندیه 1600959441 عضو هیات مدیران غیر موظف دکترای حرفه ای دامپزشکی
شرکت عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) 10101202346 هادی ثامتی  0452531799 عضو هیات مدیران غیر موظف لیسانس حسابداری

 

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
رحمن محمدی 0051595710 فوق لیسانس مدیریت صنعتی

 

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران

 

کمیته حسابرسی
هادی ثامتی
اکبر دلیریان
رضا نژاد محمد باقری

 

کمیته ریسک
شهرام گیلانی
علی نیکوگفتار لعلی

 

کمیته جبران خدمات
سید جواد میر
احسان عسگری
شهرام گیلانی
سید محمد میر عظیم زاده موسوی