اعضاء هیات مدیران و کمیته های تخصصی

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیران شناسه ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی

شرکت دیزباد (سهامی خاص)

10380293780 سید جواد میر 0040635694 رئیس هیئت مدیران غیر موظف دکتری اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) 10100921903 احمد شریعتی 0901608246 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیران موظف دکتری دامپزشکی

سازمان اقتصادی کوثر

14006852814 عبدالحسین صفائیان   عضو هیئت مدیران موظف  

شرکت مرغک (سهامی خاص)

10100156321 حمید نخودچی 0872316548 عضو هیئت مدیران غیر موظف دکتری حرفه ای دامپزشکی
شرکت عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) 10101202346 رضا نصیری 2130091083 عضو هیئت مدیران غیر موظف فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

 

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
دکتر احمد شریعتی 0901608246 دکتری دامپزشکی

 

کمیته ریسک و بحران

 1  رئیس کمیته حمید نخودچی (عضو غیر موظف هیأت مدیران)
2 دبیر کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (معاون بازرگانی)
3 عضو کمیته مرتضی پاک نیا (معاون اداری و مالی)
4 عضو کمیته علی سعیدی (معاون تولید)
5 عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
6 عضو کمیته الهام داداشی (مدیر فروش)
7 عضو کمیته کامبیز خانی (رئیس خدمات مشتریان)

 

کمیته حسابرسی داخلی

 1  رئیس کمیته رضا نصیری (عضو غیرموظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته احمدرضا امین ناصری (مدیر حسابرسی داخلی)
 3  عضو کمیته اکبر دلیریان (عضو مستقل)
 4  عضو کمیته بلال محمدزاده (عضو مستقل)

 

کمیته جذب و انتصابات

  رئیس کمیته سید جواد میر (عضو غیرموظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته محسن سپهری (مدیر اداری)
 3  عضو کمیته مرتضی پاک نیا (معاون مالی و اداری)
 4  عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
 5  عضو کمیته سید محمد میرعظیم زاده موسوی (مدیر حوزه مدیرعامل)

 

کمیته بهره وری

 1  رئیس کمیته عبدالحسین صفائیان (عضو موظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته محسن سپهری (مدیر اداری)
 3  عضو کمیته حمیدرضا باقرشاه (مدیر تولید دان)
 4  عضو کمیته حسین قاسمی (مدیر دامپزشکی)
 5  عضو کمیته مهدی خاکسار (مدیر تولید)
 6  عضو کمیته کامبیز خانی (رئیس خدمات مشتریان)
 7  عضو کمیته ... (مشاور شرکت)

 

کمیته زنجیره تولید گوشت مرغ

 1  رئیس کمیته سیدجواد میر (عضو غیر موظف هیأت مدیران)
2 دبیر کمیته الهام داداشی (مدیر فروش)
3 عضو کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (قائم مقام معاون تولید و مدیر گوشتی)
4 عضو کمیته علی سعیدی (معاون تولید)
5 عضو کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (معاون بازرگانی و زنجیره ها)
6 عضو کمیته ..... (مدیر مالی)
7 عضو کمیته عبدالحسین صفائیان (عضو موظف هیأت مدیران)
 8  عضو کمیته الهه کیانپور (کارشناس فروش)

 

کمیته تعالی و پایش

 1  رئیس کمیته احمد شریعتی (مدیرعامل)
2 دبیر کمیته .... (معاون طرح و توسعه)
3 عضو کمیته سید محمد میرعظیم زاده موسوی (مدیر حوزه مدیرعامل)
4 عضو کمیته محسن سپهری (مدیر اداری)
5 عضو کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (قائم مقام معاون تولید و مدیر گوشتی)
6 عضو کمیته کامبیز خانی (رئیس خدمات مشتریان)
7 عضو کمیته الهام تیمورنژاد (سرپرست اداره بازرسی کنترل کیفیت و مسئول آزمایشگاه آنالیز)

 

کمیسیون معاملات

 1  رئیس کمیته سیدامیرمحمد تهرانی (معاون بازرگانی و زنجیره ها)
2 دبیر کمیته سید حسین حسینی (سرپرست بازرگانی)
3 عضو کمیته الهام داداشی (مدیر فروش)
4 عضو کمیته .... (معاون طرح و توسعه)
5 عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
6 عضو کمیته سید محمد میرعظیم زاده موسوی (مدیر حوزه مدیرعامل)
7 عضو کمیته مرتضی پاک نیا (معاون مالی و اداری)
 8  عضو کمیته علی سعیدی (معاون تولید)
 9  عضو کمیته .... (مشاور شرکت)

 

 

کمیته سرمایه گذاری

  رئیس کمیته رضا نصیری (عضو غیر موظف هیأت مدیران)
 2  دبیر کمیته .... (معاون طرح و توسعه)
 3  عضو کمیته .... (مشاور شرکت)
 4  عضو کمیته الهه کیانپور (کارشناس فروش)
 5  عضو کمیته ..... (مدیر مالی)

 

کمیته مدیریت تعارض منافع و اخلاق (مشتمل بر کمیته انضباط کار)

 1  رئیس کمیته عبدالحسین صفائیان (عضو موظف هیأت مدیران)
2 دبیر کمیته مرتضی پاک نیا (معاون مالی و اداری)
3 عضو کمیته امیر مدوری (مدیر حراست)
4 عضو کمیته پارمیدا رئوف (نماینده بانوان از جامعه هدف)
5 عضو کمیته ندا بیک ویردی (نماینده مدیرعامل)
6 عضو کمیته شاهین محمدی (نماینده سرپرستان)
7 عضو کمیته حسین معصومی (نماینده کارگران)

 

 

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران