اعضاء هیات مدیران و کمیته های تخصصی

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیران شناسه ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی

شرکت دیزباد (سهامی خاص)

10380293780 سید جواد میر 0040635694 رئیس هیات مدیران غیر موظف دکترای اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) 10100921903 رحمن محمدی 0051595710 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیران موظف دکتری مدیریت دولتی

سازمان اقتصادی کوثر

14006852814 محمد حسن مجتهدی 0046614745 عضو هیات مدیران موظف فوق لیسانس بازرگانی

شرکت مرغک (سهامی خاص)

10100156321 حمید نخودچی 0872316548 عضو هیات مدیران غیر موظف دکترای حرفه ای دامپزشکی
شرکت عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) 10101202346 رضا نصیری 2130091083 عضو هیات مدیران غیر موظف فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

 

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
رحمن محمدی 0051595710 دکتری مدیریت دولتی

 

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران

 

کمیته حسابرسی
رضا نصیری
اکبر دلیریان
عبدالحسین صفائیان
محمدعلی بیداری
شهرام گیلانی

 

کمیته ریسک
حمید نخودچی
شهرام گیلانی
علی نیکوگفتار لعلی

 

کمیته جذب و انتصابات
سید جواد میر
رضا نصیری
احسان عسگری
شهرام گیلانی
سید محمد میر عظیم زاده موسوی

 

پرداختی ها به اعضای هیات مدیران - میلیون ریال

6ماهه منتهی به 1401/03/31

   حقوق و مزایا و پاداش   حق حضور  بیمه و مالیات    خالص پرداختی  
 مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیران   2.859 0 408 2.451
 عضو موظف هیات مدیران  2.100 0  0 2.100
 عضو غیرموظف هیات مدیران - حق حضور   31
120
21 130
عضو غیر موظف هیات مدیران 0 84 8 76