ثبت ایده و مقاله

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد در راستای شناسایی، ارتباط دوسویه با جامعه علمی و فنی کشور، ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت از نخبگان، رفع موانع تولید و حرکت به سمت تولید با ضایعات صفر، ایده ها و مقالات ارائه شده در فرم زیر را بررسی نموده و بهترین ایده و مقاله ها را حمایت نماید.