ترکیب سهامداران عمده

 

ترکیب سهامداران عمده شرکت (منتهی به 1398/09/30)

 

نام  تعداد سهام درصد سهام به کل
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) 345.784.028 86.45
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 5.172.171 1.29
شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) 4.002.018 1.00
سایر سهامداران 45.041.783 11.26
جمع کل 400.000.000 100.00

 

مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران