ترکیب سهامداران عمده

 

میزان سهام در تملک اعضای هیات مدیره در تاریخ 1399/09/30

نام عضو هیات مدیره  تعداد سهام
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام) 957،441،469
شرکت مرغ مادر دیزباد 1،130
سازمان اقتصادی کوثر 1،130
شرکت مرغک  1،130
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر 1،130

 

ترکیب سهامداران در تاریخ 1399/09/30

نام  تعداد سهام درصد سهام به کل
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام) 957،441،469 84،73
سایر سهامداران (کمتر از 1 درصد) 61,082,666 15،27
جمع کل 400,000,000 100

 

مشاهده اعضای هیات مدیران و کمیته های تخصصی

مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیران