آگهی فروش خروس مولد فارم های ساری

فروش خروس مولد

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد خروس مولد گله­های ساری واقع در استان مازندران - ساری خود را به تعداد حدود 1700 قطعه با میانگین وزن 4.600 سن 38 هفته از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می­شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09931554130 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا تاریخ 21/01/1403 تا ساعت 14 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضورا به آدرس شرکت ارسال نمایند .