آگهی فروش خروس مولد فارم یک کرمان

فروش خروس مولد

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد خروس مولد گله فارم 1 واقع در استان کرمان خود را به تعداد حدود 1000 قطعه با میانگین وزن 4.100 سن 33 هفته از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122 یا آدرس سایت شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09931554130 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم­های مربوطه را تا تاریخ 1403/02/29 تا ساعت 12 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضوراً به آدرس شرکت ارسال نمایند.