اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/01/31 برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398