فروش خروس فعال

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در نظر دارد تعداد 850 سر خروس فعال لارنگو خورده 31 هفته نژاد آرین با میانگین وزن 4.200 از فارم 4 کرمان خود را از طریق مزایده به فروش برساند .

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت فرم مزایده به دبیرخانه شرکت به شماره 02166924041 داخلی 122  یا آدرس سایت شرکت به نشانی www.e-mahan.ir   و یا با شماره 09121598350 ، 02166595483 تماس حاصل نمایند و فرم های مربوطه را تا تاریخ 04/09/1402 تا ساعت 12 ظهر به آدرس ایمیل sale@e-mahan.ir  و یا شماره فکس 02166946168 و یا حضورا به آدرس شرکت ارسال نمایند .