جوجه یکروزه گوشتی

مراکز تولید

منطقه کرمان

  200 هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی

 
منطقه چگنی شهرستان خرم آباد

  100هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی

 
منطقه ساری

113هزارقطعه جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی

 

 

  • نرمال بودن تلفات هفته اول
  • متعادل بودن وزن با سن گله مادری
  • صحت کامل تمام اطلاعات گواهی جوجه
  • خدمات مشتریان