محصولات فرعی

  1.  خروس فعال (19 الی 20 هفته)
  2.  تخم مرغ خوراکی
  3.  پودر جوجه
  4. کود آخر دوره (با پوشال چوب فوق العاده کم)